Thứ Hai, 19 tháng 4, 2010

Microsoft .NET Framework 4.0 Final

Thư viện lập trình của Microsoft. Một số phần mềm cần thư viện này để có thể chạy.

Download