Thứ Sáu, 24 tháng 9, 2010

DirectX Redistributable June 2010

Cập nhật DirectX tháng 06/2010 cho Windows 7; Windows Server 2003; Windows Server 2008; Windows Vista; Windows XP Service Pack 3

Download