Thứ Hai, 13 tháng 2, 2012

Adobe Flash Player 11.1.102.55

Phần mềm chạy Flash trên IE và Firefox. Phiên bản mới giải mã video, audio từ phần cứng và nhiều cải tiến khác.

Download