Thứ Sáu, 29 tháng 7, 2011

Những biểu tượng ẩn của Yahoo Messenger 11

Emoticon Ký tự đại diện Emoticon Ký tự đại diện

~^o^~
[]==[]

‘@^@|||
:.-)/:-)

[]—
: (game)

^o^||3
‘@-@

:- (||>
:->~~

‘+_+
?@_@?

:::^^:::
: (tv)

o|^_^|o
&[]

:puke!
%||:-{

o|~
%*-{

o|:-)
: (fight)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét